Overeenkomst

Mediationovereenkomst

Jan Veenendaal, mediator, domicilie kiezend ten kantore van ..................,

te ............... hierna te noemen de Mediator,

en

A) .....................................................................................................................,

hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door ..........................................................................................................................

en

B) .....................................................................................................................,

hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

...........................................................................................................................

 

hierna te noemen de Partijen, komen overeen:

 

Artikel 1 - Globale omschrijving van de kwestie:

..........................................................................................................................................

 

Artikel 2 - Mediation

a. De Partijen en de Mediator zullen zich inspannen om de in artikel 1 genoemde kwestie tussen de Partijen op te lossen door mediation conform het aangehechte Reglement. Het Reglement maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.

b. De Partijen verstrekken en de Mediator accepteert de opdracht om het communicatie- en onderhandelingsproces te begeleiden een en ander in de zin van het Reglement.
c. De Mediator is verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces. De Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gevonden oplossing.

d. De Partijen en de Mediator verbinden zich jegens elkaar tot al hetgeen waartoe zij ingevolge het Reglement gehouden zijn.

e. De mediation vangt aan vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst. Vanaf dat moment zijn de bepalingen van het Reglement volledig van toepassing.

f. Naast het gestelde in het Reglement verbinden de Partijen zich jegens elkaar en de Mediator zich te onthouden van acties of gedragingen die de mediation in ernstige mate bemoeilijken of belemmeren.

 

Artikel 3 - Vrijwilligheid

De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der Partijen en de Mediator vrij om de mediation op elk gewenst moment te beëindigen. Beëindiging geschiedt uitsluitend door een schrijven aan de Mediator en de andere Partij(en). Dit schrijven kan worden toegelicht tijdens een gezamenlijke (slot)bijeenkomst met de Mediator. Het beëindigen van de mediation laat de geheimhoudings- en betalingsverplichtingen van de Partijen onverlet.

 

Artikel 4 - Geheimhouding

a. Mediator en de Partijen verplichten zich zonder enig voorbehoud tot de geheimhouding zoals omschreven in artikel 7 en 10 van het Reglement.

b. Deze overeenkomst geldt in samenhang met het Reglement als een bewijsovereenkomst in de zin van de wet, zie art. 7:900 BW jo. art. 153 Rv. Mediator en de Partijen hebben de bedoeling om daarmee op onderdelen

af te wijken van het wettelijk geldende bewijsrecht om daarmee de gewenste vertrouwelijkheid te waarborgen.

 

Artikel 5 - Vertegenwoordiging

a. Natuurlijke personen zijn zelf aanwezig bij de bijeenkomsten.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd conform punt 5.b. De persoon die deze overeenkomst tekent zal bij de bijeenkomsten aanwezig zijn.

b. Elk der Partijen staat ervoor in dat haar vertegenwoordiger rechtsgeldig bevoegd is om namens haar alle rechtshandelingen te verrichten die in het kader van de mediation noodzakelijk zijn, het aangaan van een overeenkomst

als bedoeld in punt 7.a. daaronder begrepen, alsmede dat de vertegenwoor-diger zich zal houden aan de in het Reglement genoemde geheimhouding.

 

Artikel 6 - Honoraria en kosten

a. Het honorarium voor de werkzaamheden van de Mediator bedraagt

€ ...........,00 per uur, vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting. Dit uurtarief geldt voor de duur van de gesprekken maar ook voor

gerelateerde werktijd zoals verslaglegging en opstelling van afspraken.

Voor afspraken die niet 24 uur tevoren worden afgezegd wordt minimaal 1 uur in rekening gebracht. Voor eventuele reisuren wordt ........ % van het uurtarief in rekening gebracht.

Voorts komen voor rekening van de Partijen alle overige directe en indirecte kosten van de mediation (zoals eventuele huur van ruimtes, telefoon-, fax- en reiskosten, porti, honoraria en kosten van eventuele bij de mediation door de Mediator betrokken derden) vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

b. Honorarium en kosten bedoeld in artikel 6.a. worden door Partijen gedragen in de volgende verhouding:

Partij A: .............. %, Partij B: ........... %

c. Partijen dragen daarnaast ieder de eigen kosten.

d. De Mediator zal (periodiek) factureren. Betaling geschiedt uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 7 - Vastlegging van het resultaat van de Mediation 

en tussentijdse afspraken

a. Een in der minne bereikte oplossing van de Kwestie zal tussen de Partijen worden vastgelegd in een daartoe strekkende, door Partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst.

b. Tijdens de loop van de mediation tussen de Partijen gemaakte afspraken binden hen alleen voorzover deze schriftelijk tussen hen zijn vastgelegd, door hen zijn ondertekend en daarin uitdrukkelijk is opgenomen dat de afspraken blijven bestaan ook indien de mediation verder niet tot overeenstemming leidt.

 

Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te ..................................... op ...........................................

 

De Mediator

.................................................................

 

Partij A ................................................... Partij B ...................................................